Zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna
dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym w ofercie składanej przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Sadzie Rejonowym w Grudziądzu, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniajacych zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest Prezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu z siedzibą w Grudziądzu (86-300), przy ul. Sikorskiego 19/23.

Administrator informuje, że:

 1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@grudziadz.sr.gov.pl.

 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  - udzielania i realizacji zamówienia publicznego,

  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego w Grudziądzu zaangażowanych w proces udzielenia i realizacji zamówienia publicznego oraz będą udostępniane organom i osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi.

 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych w procesie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne do skutecznego jego przeprowadzenia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie.

 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@grudziadz.sr.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.